Tjänster

Rådgivning och ledarskapsutveckling

Det ställs stora krav på offentliga och andra organisationer att leverera. BL Välfärdsanalys arbetar med rådgivning till beslutsfattare och ledare om utformning av policy, insatser och uppföljning/utvärdering inom välfärd och folkhälsa.

Med utgångspunkt från KASAM-modellen om begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet samt utvecklingsprocessens sex frågor – var kommer vi ifrån, var är vi nu, vart ska vi, vad står i vägen, vad behöver utvecklas och vad blir nästa steg – erbjuds även organisations- och ledarskapsutveckling. 

Samtal om hälsa och välbefinnande

För grupper och enskilda erbjuds samtal om hälsa och välbefinnande. Här är några teman:

  • Att vidmakthålla hälsa och välbefinnande när vi åldras – vilka möjligheter har vi?
  • Att samtala utan att skada – hur kan vi kommunicera empatiskt?
  • Att hitta tillbaka till mening i livet – hur får vi fatt i vår starka, smidiga och goda vilja?
  • Att bli vän med tankar och känslor som gör ont – hur utvecklar vi mod att möta det vi gärna undviker?
  • Att våga vara i relation – hur sorterar vi våra rädslor och gör det vi längtar efter?

Föreläsningar

Jag håller gärna föredrag. Nedan redovisas två av föreläsningarna.

Den lönsamma hälsan – om folkhälsoarbetets grunder och möjligheter. Den här föreläsningen handlar inte bara om sakupplysning beträffande social hållbarhet, hälsa och välbefinnande samt hälsans bestämningsfaktorer, den lyfter också fram de utmaningar som din kommun eller organisation står inför. Därefter söks lösningar genom grupparbete och diskussion.

Sveriges folkhälsopolitik. Riksdagen beslutade i juni 2018 om en ny folkhälsopolitik. Genom propositionen ”God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik” (prop. 2017/18:249) ändrades det övergripande folkhälsomålet och elva målområden blev åtta. De nya målområdena och åtgärder för att uppnå en mer jämlik hälsa redovisas i föreläsningen. 

Uppföljning/utvärdering och utveckling

BL Välfärdsanalys gör uppföljningar och utvärderingar inom välfärds- och folkhälsoområdena samt medverkar i utveckling av organisationers strategier inom dessa sektorer. Vid större projekt sker samverkan med andra konsulter.

Områdena för BLV:s engagemang inom välfärds- och folkhälsosektorn är:

  • Social hållbarhet, hälsa och välbefinnande
  • Hälsans bestämningsfaktorer och hälsofrämjande insatser
  • Vård och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning
  • Hälsans betydelse för lokal och regional ekonomisk och social utveckling.

Politikområden som berörs är i första hand utbildnings-, arbetsmarknads- och socialförsäkringspolitik, folkhälso-, socialtjänst-, sjukvårds-, handikapp- och äldreomsorgspolitik samt lokal och regional utvecklingspolitik.

Comments are closed.