Tjänster

Rådgivning, ledarskapsutveckling och samtal om hälsa

Det ställs stora krav på offentliga och andra organisationer att leverera. BL Välfärdsanalys arbetar med rådgivning till beslutsfattare och ledare om utformning av policy, insatser och uppföljning/utvärdering inom välfärd och folkhälsa.

Med utgångspunkt från KASAM-modellen om begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet samt utvecklingsprocessens sex frågor – var kommer vi ifrån, var är vi nu, vart ska vi, vad står i vägen, vad behöver utvecklas och vad blir nästa steg – erbjuds även organisations- och ledarskapsutveckling. För grupper och individer erbjuds samtal om existentiella frågor och psykisk hälsa.

Föreläsningar

Jag har stor erfarenhet som föredragshållare. Nedan ett urval föreläsningar.

Ny folkhälsopolitik beslutad. Riksdagen har i juni 2018 beslutat om en ny folkhälsopolitik i enlighet med regeringens proposition ”God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik” (prop. 2017/18:249). Genom propositionen har det övergripande folkhälsomålet ändrats och elva målområden har blivit åtta. De nya målområdena och åtgärder för att uppnå en mer jämlik hälsa redovisas i föreläsningen.

Den lönsamma hälsan – om folkhälsoarbetets grunder och möjligheter. Den här föreläsningen handlar inte bara om sakupplysning beträffande social hållbarhet, hälsa och välbefinnande samt hälsans bestämningsfaktorer, den lyfter också fram de utmaningar som din kommun eller organisation står inför. Därefter söks lösningar genom grupparbete och diskussion.

Social hållbarhet och hälsa. Utgångspunkten för denna föreläsning är att en bra hälsa är en viktig förutsättning för människors frihet att leva de liv som de har skäl att uppskatta. Människors hälsa är dock olika och de sociala hälsoskillnaderna tenderar att öka. Betydelsen av detta med avseende på människors välbefinnande och på social hållbarhet i samhällsutvecklingen sätts i fokus.

Uppföljning/utvärdering och utveckling

BL Välfärdsanalys gör uppföljningar och utvärderingar inom välfärds- och folkhälsoområdena samt medverkar i utveckling av organisationers strategier inom dessa sektorer. Vid större projekt sker samverkan med andra konsulter.

Områdena för BLV:s engagemang inom välfärds- och folkhälsosektorn är:

  • Social hållbarhet, hälsa och välbefinnande
  • Hälsans bestämningsfaktorer och hälsofrämjande insatser
  • Vård och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning
  • Hälsans betydelse för lokal och regional ekonomisk och social utveckling.

Politikområden som berörs är i första hand utbildnings-, arbetsmarknads- och socialförsäkringspolitik, folkhälso-, socialtjänst-, sjukvårds-, handikapp- och äldreomsorgspolitik samt lokal och regional utvecklingspolitik.

Comments are closed.